free site creation software

Digital kommunikation
med legal säkerhet

Säker, effektiv och spårbar kommunikation
Vem gör vad, med vem och när

Ska inte alla skicka säker e-mail?


Gör som vanligt men ditt e-mail skickas iväg krypterat, både du och din mottagare måste vara validerade användare. Därmed kan bara rätt mottagare läsa ditt e-mail och du ser dessutom om din mottagare har öppnat. Tycker du det är viktigt kan du hjälpa din mottagare att skicka ett krypterat svar. Du tar ansvar för t ex GDPR i dubbel mening.

  1. SEFOS - är en webbtjänst för säker e-mail och du använder en godkänd e-legitimation Bank ID, Freja eID, SITHS kort eller SMS för identifiering. SEFOS fungerar tillsammans med Outlook för Office 365 och det går att skicka både till registrerade som icke-registrerade användare. Text och bilagor skyddas alltid med kryptering och det är bara den avsedda mottagaren som kan läsa innehållet. Try it now!
  2. SEFOS - ger avsändaren möjlighet att se när mottagaren öppnat det som skickats och nu kan även icke-registrerade användarer svara krypterat. SEFOS kommer med full spårbarhet vilket är centralt för att kunna utkräva ansvar. Vem har skickat vad, till vem och när?
  3. SEFOS - borde användas i näringslivet och i den offentliga sektorn, för all affärs-kommunikation och mellan myndigheter, kommuner, vårdnadsgivare och privatpersoner. Information som skickas inom näringslivet är ofta känslig, kanske tom insiderklasssad och måste hanteras försiktigt. Med SEFOS får du en säker, effektiv och spårbar kommunikation, där allt material sekretesskyddas, det behövs i dagens samhälle.
  4. SEFOS - är en prenumeration, kontakta oss för pris. Skaffa SEFOS så du kan e-maila tryggt med Office 365 och alltid skydda det du skickar.

Gör ni fortfarande manuella
rapporter på företaget?

Vill du istället skapa dina rapporter digitalt och skicka dem automatiskt? Med tjänsten Inline Reporter blir inget fel, underlaget hämtas ur bokföringen och mottagaren får begärda uppgifter.
Snabbt, enkelt och spårbart

  1. Inline Reporter - är ett verktyg för företagets alla rapporter med bas i den internationella standarden iXBRL. Den underliggande informationen kommer oftast direkt från bokföringen men kan komma från andra interna system också. Med hjälp av en taxonomi, från myndigheten, banken eller den som nu efterfrågar information, skapar Inline Reporter en rapport med den specifikt efterfrågade datan, helt korrekt återgiven. Dessutom kan rapportören svara manuellt på ställda frågor. Try it now!
  2. Inline Reporter - innehåller kataloger med taxonomier från myndigheter, banker eller från interna avdelningar t ex HR, sälj eller från andra parter som efterfrågar status och information. Årsredovisningen, ledningsrapporter, månadsrapporter internt eller externt, allt till banken klaras enkelt av.
  3. Inline Reporter - skickar rapporten till mottagaren med säkerhet, under ansvar och med spårbarhet för företaget. Datan går ograverad från redovisningen till revisorn eller till t ex SCB, Skatteverket och Bolagsverket. Det uppstår stora vinster med att skicka korrekt data utan tidsödande arbete så att aktörer istället kan ägna sig fullt ut åt sin verksamhet. 

Vad är Rexor ?

Rexor är ett affärssystem för konsulter, byggt med spetsteknik. Rexor hanterar på ett heltäckande och smidigt sätt företagets tid, projekt och ekonomi. Tanken med Rexor är att lägga mindre tid på administration och mer tid på att producera och förmedla kunskap.

En utmaning idag för många konsultföretag är att resurser används i olika projekt och de kan spänna över flera bolag, något som lätt hanteras med Rexor. En annan utmaning är att hantera upparbetad tid så den redovisas som en omedelbar tillgång.
 
Systemet är skapat i Sverige och vi tar nu den andra generationens Rexor till marknaden. Eldsjälarna bakom systemet har lång erfarenhet och djup branschkunskap - speciellt för konsulter.


ART representerar Rexor, ta gärna kontakt för mer information.

TID

Projekt

Ekonomi

ART jobbar med -

regelefterlevnad och legal säkerhet

Vi jobbar främst med digital kommunikation som behöver ha legal säkerhet men även med rutiner som alltid behöver följa policy. Vi kan säkerställa att varje digital process når nya höjder och följer lagar och regler. Namnet ART är en ordlek och står för "Accountability", Responsibility" och "Traceability", givna nyckelord för digital agerande men ändå inte fullt implementerade i dagens lösningar och processer.

ART som konsult för -

finansmarknaden

Finansiella institutioner träffas av allt fler regleringar och en alltmer komplex omgivning. Finansiella aktörer har dessutom ett omfattande rapporteringsbehov, både till kunder, myndigheter och andra. Det är oerhört viktigt att kunna garantera sekretess och korrekta motparter men även att viktiga standards följs. ART tillför grundläggande möjligheter för att möta utmaningarna, särskilt i termer av säker, effektiv och spårbar kommunikation.

ART skapar -

transparanta och spårbara processer

När aktörer följer policy och agerar med kunder, anställda eller myndigheter med full säkerhet, med ansvarstagande och spårbarhet blir regelefterlevnad mindre betungande. ART kan skapa trygga, transparanta digitala lösningar, både för kommunikation och vanliga rutiner så att företagen kan ägna full kraft åt verksamheten med så låga kostnader som möjligt för compliance.

Här är våra medarbetare

Carl är ekonom och har haft flera positioner inom den finansiella sektorn, både på JP Bank och på Alfred Berg. Carl grundade EcoWin som såldes till Reuters. Efter många år som aktiv manager av modellstyrda fonder har Carl nu startat ART Solutions och jobbar som senior rådgivare främst mot den finansiella sekorn. ART arbetar med digital kommunikation som behöver legal säkerhet.

Carl Skogsborg

Johan har arbetat 35 år inom IT kommunikation och säkerhet både som CSO och CTO, de senaste 20 åren med fokus på digitala processer, compliance och säker digital kommunikation. Johan arbetar idag på ART som Senior advisor med digital finansiell rapportering, säker digital kommunikation samt digital spårbarhet.

Johan Willén

Kontakta oss

Vi återkommer så snart vi kan