site templates free download

Digital kommunikation
med legal säkerhet

Säker, effektiv och spårbar kommunikation
Vem gör vad, med vem och när

Ska inte alla skicka säker e-mail?


Gör som vanligt men ditt e-mail skickas iväg krypterat, bara rätt mottagare kan läsa. Du kan skriva under ditt brev med e-signatur, du tar ansvar. Du ser om din mottagare har öppnat och läst. Tycker du det är viktigt kan du begära signatur av mottagaren, skyldigheter utkrävs.

  1. SEFOS - är en applikation för säker e-mail och du använder ditt SITHS kort eller PIN/lösenord för inloggning. SEFOS fungerar tillsammans med Outlook för Office 365 och alla användare måste ha en godkänd ID lösning. Text och bilagor skyddas alltid med kryptering och det är bara den avsedda mottagaren som kan läsa innehållet. Try it now!
  2. SEFOS - kommer ge avsändaren möjlighet att se när mottagaren öppnat och skrivit under det som skickats.  SEFOS kommer med full spårbarhet vilket är centralt för att kunna utkräva ansvar av användarna. Vem har skickat vad, till vem och när?
  3. SEFOS - borde användas i den offentliga sektorn, t. ex. mellan myndigheter och kommuner, mellan vårdnadsgivare och till privatpersoner för att sekretesskydda allt material. Information som skickas inom näringslivet är också känslig, kanske tom insiderklasssad, och måste hanteras försiktigt. Med SEFOS får du en säker, effektiv och spårbar kommunikation, relevant för alla typer av e-mail, det behövs i dagens samhälle.
  4. SEFOS - är en prenumeration, kontakta oss för pris. Skaffa SEFOS så du kan e-maila tryggt med Office 365 och alltid sekretesskydda det du skickar.

Gör ni fortfarande manuella
rapporter på företaget?

Vill du istället skapa dina rapporter digitalt och skicka dem automatiskt? Med tjänsten Inline Reporter blir inget fel, underlaget hämtas ur bokföringen och mottagaren får begärda uppgifter.
Snabbt, enkelt och spårbart

  1. Inline Reporter - är ett verktyg för företagets alla rapporter med bas i den internationella standarden iXBRL. Den underliggande informationen kommer oftast direkt från bokföringen men kan komma från andra interna system också. Med hjälp av en taxonomi, från myndigheten, banken eller den som nu efterfrågar information, skapar Inline Reporter en rapport med den specifikt efterfrågade datan, helt korrekt återgiven. Dessutom kan rapportören svara manuellt på ställda frågor. Try it now!
  2. Inline Reporter - innehåller kataloger med taxonomier från myndigheter, banker eller från interna avdelningar t ex HR- eller sälj eller från andra parter som efterfrågar information. Årsredovisningen, ledningsrapporter, månadsrapporter internt eller externt, allt till banken klaras enkelt av.
  3. Inline Reporter - skickar rapporten till mottagaren med säkerhet, under ansvar och med spårbarhet för företaget. Datan går ograverad från redovisningen till revisorn eller till t ex SCB, Skatteverket och Bolagsverket. Det uppstår stora vinster med att skicka korrekt data utan tidsödande arbete så att aktörer istället kan ägna sig fullt ut åt sin verksamhet. 

ART jobbar med -

regelefterlevnad och legal säkerhet

Vi jobbar främst med digital kommunikation som behöver ha legal säkerhet men även med rutiner som alltid behöver följa policy. Vi kan säkerställa att varje digital process når nya höjder och följer lagar och regler. Namnet ART är en ordlek och står för "Accountability", Responsibility" och "Traceability", givna nyckelord för digital agerande men ändå inte fullt implementerade i dagens lösningar och processer.

ART som konsult för -

finansmarknaden

Finansiella institutioner träffas av allt fler regleringar och en alltmer komplex omgivning. Finansiella aktörer har dessutom ett omfattande rapporteringsbehov, både till kunder, myndigheter och andra. Det är oerhört viktigt att kunna garantera sekretess och korrekta motparter men även att viktiga standards följs. ART tillför grundläggande möjligheter för att möta utmaningarna, särskilt i termer av säker, effektiv och spårbar kommunikation.

ART skapar -

transparanta och spårbara processer

När aktörer följer policy och agerar med kunder, anställda eller myndigheter med full säkerhet, med ansvarstagande och spårbarhet blir regelefterlevnad mindre betungande. ART kan skapa trygga, transparanta digitala lösningar, både för kommunikation och vanliga rutiner så att företagen kan ägna full kraft åt verksamheten med så låga kostnader som möjligt för compliance.

Här är våra medarbetare

Carl är ekonom och har haft flera positioner inom den finansiella sektorn, både på JP Bank och på Alfred Berg. Carl grundade EcoWin som såldes till Reuters. Efter många år som aktiv manager av modellstyrda fonder har Carl nu startat ART Solutions och jobbar som senior rådgivare främst mot den finansiella sekorn. ART arbetar med digital kommunikation som behöver legal säkerhet.

Carl Skogsborg

Johan har arbetat 35 år inom IT kommunikation och säkerhet både som CSO och CTO, de senaste 20 åren med fokus på digitala processer, compliance och säker digital kommunikation. Johan arbetar idag på ART som Senior advisor med digital finansiell rapportering, säker digital kommunikation samt digital spårbarhet.

Johan Willén

Kontakta oss

Vi återkommer så snart vi kan